Algemene voorwaarden Digitale Producten & Klassikale Lessen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Baozitv.nl, onderdeel van Kotatsu Media & Educatie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kotatsu Media & Educatie V.O.F., gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68048718; b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Baozi een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Baozi; d. website: de website www.baozitv.nl en leden.baozitv.nl.

Artikel 1. Definities

 1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Baozi en de klant waarop Baozi deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 3. De klant: de klant die zich via de website van Baozi heeft aangemeld voor een cursus, e-book en daarbij eventueel behorende abonnementsvorm.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Baozi en de klant.
 5. Diensten: door Baozi vastgestelde educatie op gebied van de Chinese taal.
 6. Producten: door Baozi geleverde cursus en/of e-book.
 7. Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Baozi.
 8. Partijen: Baozi en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Baozi en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Baozi en de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
 4. Algemene voorwaarden kunnen door Baozitv.nl te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Baozi en de klant zal tot stand komen wanneer de klant de knop ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord’ aanvinkt.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Digitale bestanden vallen gezien hun aard buiten het herroepingsrecht. Met het aanvaarden van de voorwaarden stemt de consument in dat digitale bestanden die door de consument worden gekocht, geleverd worden, voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken. Ook erkent hij/zij dat voor deze diensten geen wettelijke bedenktijd is.
 2. Voor de aanschaf van Klassikale lessen (Chinese Mastery) gelden de volgende voorwaarden:1. De Klant komt in aanmerking voor een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag (minus de administratiekosten ad. €15) indien:
  a) De Klant zich binnen 14 dagen na de aankoopdatum beroept op uw herroepingsrecht;
  b) Behoudens: zie artikel 3b.2. De Klant komt in aanmerking voor een terugbetaling van 50% van het betaalde bedrag (minus de administratiekosten ad. €15) indien:
  a) De Klant 15 dagen voor de startdatum van de cursus een afmelding doet.3. De Klant komt niet in aanmerking voor een terugbetaling van het aankoopbedrag indien:
  a) De Klant 14 dagen voor de startdatum van de cursus een afmelding doet;
  b) De Klant een beroep doet op uw herroepingsrecht binnen 14 dagen, terwijl de cursus binnen uw bedenktermijn van 14 dagen van start gaat;
  c) De Klant om welke reden dan ook niet verschijnt op de cursus.

Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. De digitale producten die verkocht worden op de website van Baozitv.nl worden ter video en/of download aangeboden op de website van leden.baozitv.nl.
 2. Aangeschafte privé lessen dienen binnen 20 weken na aankoop te worden ingepland en uitgevoerd. Na 20 weken zullen de privé lessen vervallen.
 3. Alle online cursussen bieden 365 dagen toegang tot de cursus tenzij anders vermeld. Verlenging is mogelijk.
 4. Baozi is gerechtigd bij ziekte of verhindering van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te verplaatsen. 
 5. Wanneer er bij de cursus Chinese Mastery 1 een les wordt verplaats i.v.m. ziekte of verhindering van docent wordt er rekening gehouden met maximaal drie weken opschuiving. Wanneer de lessen met meer dan drie weken worden opgeschoven en de Klant daardoor niet kan deelnemen aan de cursus is er restitutie mogelijk vanaf de vierde week. Ter illustratie: de lessen zijn 5 weken opgeschoven. De Klant komt in aanmerking voor 2 lessen restitutie als de klant niet kan deelnemen aan de lessen.
 6. Baozi is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. 
 7. De klassikale lessen gaan door tijdens de vakantieperiodes met uitzondering van de periode tussen 24 december en 2 januari.

Artikel 6. Betaling

 1. Levering geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (haperende systemen en software incluis).
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Voor digitale producten is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om digitale producten te ruilen of te annuleren na betaling, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.
 4. Betaling, u kunt daarvoor gebruik maken van een van de in het orderproces aangegeven betaalmethodes.
 5. Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties.
 6. Kortingen en acties hebben een vervaldatum die kan variëren.

Artikel 7. Annulering

 1. De klant kan de overeenkomst niet voortijdig annuleren, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.
 2. Indien de klant zich heeft opgegeven voor een online Cursus met uitgestelde betaling voor €1,-, dan zal er een na 10 dagen de eerste automatische incasso in gang gezet.
 3. De klant heeft 10 dagen bedenktijd om de cursus te annuleren.
 4. De klant kan de betaling stoppen door in te loggen, naar profiel te gaan en vervolgens op betalingen te klikken en deze te annuleren.

Artikel 8. Verplichtingen Baozi

 1. Baozi levert educatie op gebieden. Te weten: grammatica, woordenschat, luisteren, lezen en schrijven.
 2. Baozi zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.

Artikel 9. Verplichtingen Klant

 1. De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 2. De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 3. De Klant gaat akkoord dat Baozi alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 10. Betaling

 1. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer Baozi, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Baozi verschuldigde bedrag.
 3. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 4. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Baozi is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website.
 2. Baozi is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.
 3. Baozi is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten.
 4. Baozi is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 5. Baozi is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Baozi.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Baozi kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Baozi ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Verwerking van persoonsgegevens door Baozi vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Baozi en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Baozi verleent aan De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Baozi) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Wanneer in een overeenkomst tussen Baozi en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.
 4. Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Baozi te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Baozi.

Artikel 14. Communicatie

 1. Communicatie via Baozi verloopt enkel via elektronische weg. De communicatie verloopt via e-mail.
 2. Indien het is overeengekomen kan Baozi ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.
 3. Alle communicatie omtrent annuleringen dienen schriftelijk of per mail te worden ingediend. Enkel de digitale producten van Baozi hebben de mogelijkheid om online geannuleerd te worden door de gebruiker zelf.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Baozi en de Klant is Nederlands recht van toepassing 

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

 1. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Baozi en de Klant.
>